Računovodstvo

Za podjetja (d.o.o.) in obrtnike (s.p.) opravljamo:

Vodenje poslovnih knjig

- enostavno knjigovodstvo za obrtnike,
- vodenje glavne knjige,
- vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
- obračun DDV (knjiga prejetih in izdanih računov)
- obračun plač (izpis virmanov, plačilnih list), obračun dohodnine, izdelava M4 obrazca
- osnovna sredstva (obračun amortizacije, revalorizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev)

Davčno in finančno svetovanje

 

Izdelava računovodsko-davčnih izkazov:

- izdelava računovodskih, poslovnih in letnih poročil v skladu z veljavno zakonodajo, izdelava predloge razporeditve rezultatov)

- davčno svetovanje

Računovodstvo